7 november2018

Tilsyn omtaler Attendo Københavns hjemmepleje som ”særdeles tilfredsstilende”

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommunes har i oktober 2018 gennemført et anmeldt tilsyn hos Attendo København. Den samlede tilsynsvurdering giver den højest mulige karakter, 1 = Særdeles tilfredsstillende!

Tilsynet er udført gennem interview med ledelsen, observationsstudie, tilsynsbesøg hos 5 borgere samt gruppeinterview med 3 medarbejdere (social- og sundhedshjælpere).

Tilsynet bemærker blandt andet, at der arbejdes målrettet med relevante emner i forhold til kvalitetsarbejdet og de kendte risikoområder: ”at fokus på undervisning og udvikling af medarbejderne inden for relevante faglige emner har styrket medarbejderne i deres evne til fagligt at reflektere over hverdagens praksis og at komme med mere uddybende begrundelser for, hvorledes der på relevante områder sikres kvalitet i opgaveløsningen.”

Ved tilsynsbesøg hos 5 borgere observerer tilsynet, at derkommunikeres i en respektfuld tone, og at borerens selvbestemmelsesret sikres i måden, hvorpå hjælpen udføres”.

Tilsynet bemærker endvidere, at der ydes en meget tilfredsstillende hjælp til personlig pleje og praktisk støtte, som er i overensstemmelse med borgerens behov”.

 

”Vi er stolte af, at Attendo allerede inden for det første år som leverandør i København leverer en meget høj kvalitet og service til borgerne i hovedstaden. Det har været ambitionen fra første dag. Vi har valgt, at der i ledelsen skal være både en socialpædagog og en sygeplejerske, som sammen med virksomhedschefen sikrer den faglige kvalitet på tværs af social- og ældreområdet. Tilsynet underbygger, at vores fokus på rehabilitering og tværfaglighed skinner igennem i vores praksis, og det er vi meget glade for ud fra et fagligt perspektiv - men vi er også rigtig glade på borgernes vegne, som har krav på høj kvalitet, tryghed, nærvær og omsorg”, udtaler Eva Koefoed, viceregionschef i Attendo Danmark.

 

Tilsyn