Kvalitet i Attendo

Ledende indenfor kvalitetsudvikling

Tilfredse borgere er en vigtig kvalitetsindikator for os, fordi det fungerer som feedback på, hvordan vi udfører vores arbejde. For at sikre høj kvalitet kræver vi dog mere end blot tilfredse borgere. Attendo har arbejdet med kvalitetsudvikling, siden begyndelsen i midten af 80'erne. Det har resulteret i et robust kvalitetssystem, der dækker alle dele af vores virksomhed.

Kvalitet er et begreb med mange facetter og opfattelsen af, hvad der er kvalitet, varierer fra person til person. Det, som én person opfatter som en god behandling, behøver ikke at være det samme for en anden person.

Trods begrebets kompleksitet er det vigtigt, at vi kan måle og vurdere kvaliteten for at vide, om vi gør de rette tiltag for at forbedre den. Vi er derfor i Attendo enige om følgende definition af kvalitet: 

  • Tilfredse borgere - I Attendo udføres alle indsatser ud fra borgernes ønsker og behov samt kommunernes serviceniveau. Et bevis på, at det er lykkedes os, er at vi har tilfredse borgere, hvilket vi følger op på i vores årlige undersøgelser hos kommuner og borgere.
  • Trygge og sikre borgere – Tilfredse borgere er vigtigt, men vi skal også sikre os, at arbejdet udføres korrekt ud fra love, forordninger og retningslinjer. Dette følges der op på via vores regelmæssige egenkontrol, kommunernes opfølgninger og andre eksterne undersøgelser.
  • Borgersundhed – Vores arbejde tager udgangspunkt i den nyeste publicerede viden og afprøvede erfaring. Til hjælp har vi håndbøger og retningslinjer, der kontinuerligt bliver opdateret af vores kvalitetsafdeling.

Kvalitetshjulet er vores model for systematisk kvalitetsarbejde. Hjulets fire dele – planlægning, handling, opfølgning og udvikling – indeholder arbejdsgange og metoder til det daglige arbejde samt værktøjer til at måle, følge op på og udvikle vores indsatser.

Kvalitet i alt hvad vi gør

Planlægning

Vores kvalitetsarbejde bygger på nøje planlægning, som giver os tid til at yde det lille ekstra for den enkelte. Medarbejdernes arbejde tilrettelægges ud fra borgernes døgn-, uge-, pleje- og rehabiliteringsplaner. Planerne er beskrivelser af, hvilke indsatser borgeren har behov for/er visiteret til og hvordan disse skal udføres for at opfylde den enkelte persons ønsker og behov.

Handling
Alle planer, rutiner og systemer i kvalitetsarbejdet har det formål, at etablere det bedst mulige samarbejde med den enkelte. Til støtte og hjælp i det daglige arbejde findes der håndbøger i kvalitet, personale, aktiviteter og måltider. Der benyttes elektronisk planlægningssystem og tjeklister for at sikre, at ingen omsorgsindsatser bliver overset. Udførsel af indsatserne styres også af virksomhedens udviklingsplaner, der er udarbejdet på grundlag af resultaterne i den årlige brugerundersøgelse, vores interne egenkontrol eller eksterne undersøgelser.

Opfølgning
Vi følger op på kvaliteten hver måned gennem kvalitetstermometeret, der tager temperaturen på virksomhedens kvalitet. I termometeret måles og vejes ni kvalitetsparametre.

Borger-, kunde- og medarbejderundersøgelser, der gennemføres med jævne mellemrum, er en vigtig del af vores opfølgning.

Udvikling
Et velfungerende kvalitetsarbejde kan altid gøres endnu bedre. Ud fra resultater i borger-, kunde- og medarbejderundersøgelser, eksterne undersøgelser samt vores interne egenkontrol udarbejder vi handlingsplaner for at forbedre kvaliteten yderligere i vores arbejde. Vi stræber efter en kultur, der opmuntrer til stadige kvalitetsforbedringer, f.eks. ved at medarbejdernes gode ideer indarbejdes og videreformidles. Medarbejdernes kompetenceudvikling er et vigtigt led i hele vores kvalitetsarbejde. Kvalitetsafdelingen holder øje med nyheder, innovationer og den nyeste forskning og sørger for kontinuerligt at udbrede dette til resten af organisationen.

Vores kvalitetsorganisation

Den lokale kvalitetsgruppe
Det er vores ambition, at alle vores medarbejdere deltager i kvalitetsarbejdet. Det vigtigste kvalitetsarbejde foregår i vores lokale kvalitetsgruppe under ledelse af en kvalitetskoordinator. Gruppen mødes hver måned og analyserer de utilsigtede hændelser, der er sket i virksomheden, foreslår foranstaltninger for at forhindre gentagelser og vurderer, om foranstaltningerne har haft den ønskede effekt. Der laves referat, og vores centrale kvalitetsafdeling gennemgår referatet for at sikre, at arbejdet sker systematisk. Der føres desuden statistik over samtlige utilsigtede hændelser. Mødedeltagerne videregiver de foranstaltninger, der besluttes, til deres kolleger i de respektive enheder. Kvalitet er altid et fast punkt på dagsordenen til personalemøder.

 

Central kvalitetsorganisation

Vores centrale kvalitetsafdeling har ansvar for, at vi hele tiden arbejder i overensstemmelse med love, krav og retningslinjer. De opdaterer håndbøger og uddanner og støtter virksomhederne løbende. De måler årligt den tekniske kvalitet i den enkelte enhed ved hjælp af vores interne egenkontrol.

Kvalitetsafdelingen har ansvar for at følge med i udviklingen i den omgivende verden og udbrede informationer om ny udvikling, forskning og innovation i virksomheden.

Tilsyn

Tilsyn udført af Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har ifølge Sundhedsloven det overordnede ansvar for at føre tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres på sundhedsområdet, herunder på plejecentre og i hjemmeplejen – og sygeplejeenheder. Det er samme tilsyn, der føres, uanset om der er tale om en offentlig eller en privat leverandør. Tilsynene udføres efter fastsatte målepunkter og inden for temaer, der har vist sig at have stor betydning for patientsikkerheden. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en rapport efter det enkelte tilsyn. I rapporten gives en vurdering af enheden og det beskrives, om der er fundet fejl og mangler, der har betydning for patientsikkerheden. Derudover henstilles der til, at enheden arbejder med de målepunkter, der ikke er opfyldt.

Kommunale tilsyn

Enhver kommune har ifølge ’Lov om social service’ pligt til at føre tilsyn med, om de kommunale opgaver, herunder den pleje og omsorg der udføres på plejecentre og i hjemmeplejen, lever op til de kvalitetsstandarder, der er vedtaget af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune. Det er samme tilsyn, der udføres, uanset om der tale om en offentlig eller en privat leverandør. Tilsynene udføres af tilsynsførende ansat ved kommunen eller af et firma, som er ansat til at udføre tilsynet. Det er kommunen selv, der udarbejder tilsynskonceptet, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Tilsynet udføres uanmeldt mindst en gang om året. Der udarbejdes en rapport til den enkelte enhed med beskrivelse de eventuelle fejl og mangler, der er fundet. Der henstilles i rapporten til, at enheden arbejder med de målepunkter, der ikke er opfyldt.

Fælles for de to tilsyn er, at de giver enhederne et godt udgangspunkt for at arbejde med kvalitetsudvikling. Det overordnede formål med begge tilsyn er således både at kontrollere kvaliteten og at skabe basis for at der arbejdes med læring og forbedring af den leverede indsats til borgerne.