Fortsæt til indhold

Kvalitet - et nøgleord for værdig ældrepleje

Når det drejer sig om ældrepleje, så kommer man ikke udenom, at kvalitet er et nøgleord. Når vi bliver ældre - og dermed bliver mere afhængige af andre og afhængige af hjælp - så vil vi være sikre på, at den hjælp vi får bærer præg af god kvalitet. Det vil sige en høj grad af faglighed, så vi får den bedst mulige hjælp. Og en høj grad af omsorg, således at der er fokus på, at vi stadig lever et godt liv.

Vi måler løbende både den faglige kvalitet og den oplevede kvalitet. Altså både om vi plejer jf. de nyeste standarter og om vores beboere oplever, at de får god kvalitet.

Vi efterspørger som mennesker forskellige ting, og dét som én oplever som god kvalitet er ikke nødvendigvis det samme for en anden. Derfor er den vigtigste kvalitet ofte, at tilbuddene er fleksible og kan være forskellig fra person til person. Derfor lægger vi vægt på fleksibilitet og individuelle tilbud.

Vil du vide mere?

Ledende indenfor kvalitetsudvikling

Når nu vi ved, at vores kunder lægger vægt på noget forskelligt, så har vi brug for løbende feedback.

Hos os er det sådan, at tilfredse borgere er vores vigtigste kvalitetsindikator.

Men vi har også opbygget et robust kvalitetssystem, der dækker alle dele af vores virksomhed. Det har vi faktisk brugt over 30 år på at bygge op.

Vi bruger ”Kvalitetshjulet”, som er vores model for systematisk kvalitetsarbejde. Hjulets fire dele – planlægning, handling, opfølgning og udvikling – indeholder arbejdsgange og metoder til det daglige arbejde samt værktøjer til at måle, følge op på og udvikle vores indsatser.

Og så har vi sat nogle definitioner op, som vi løbende måler på:

Tilfredse borgere

I Attendo udføres alle indsatser ud fra borgernes ønsker og behov samt kommunernes serviceniveau.

Et bevis på at det er lykkedes er, at vi har tilfredse borgere, hvilket vi følger op på i vores årlige undersøgelser hos kommuner og borgere.

Trygge og sikre borgere

Tilfredse borgere er vigtigt, men vi skal også sikre os, at arbejdet udføres korrekt ud fra love, forordninger og retningslinjer.

Dette følges der op på via vores regelmæssige egenkontrol, kommunernes opfølgninger og andre eksterne undersøgelser.

Borgersundhed

Vores arbejde tager udgangspunkt i den nyeste publicerede viden og afprøvede erfaring.

Til hjælp har vi håndbøger og retningslinjer, der kontinuerligt bliver opdateret af vores kvalitetsafdeling.

Vores kvalitetsorganisation

Den lokale kvalitetsgruppe

Alle vores medarbejdere skal deltage i kvalitetsarbejdet. På hvert plejehjem har vi en lokal kvalitetsgruppe. Det er kernen i den daglige kvalitet, og arbejdet ledes af en kvalitetskoordinator.

Gruppen mødes hver måned og analyserer de begivenheder, der har været. Er der sket fejl, så er det hér, der laves foranstaltninger for at forhindre gentagelser. Og det er hér, man vurderer, om foranstaltningerne har haft den ønskede effekt. Der laves referat, og vores centrale kvalitetsafdeling gennemgår referatet for at sikre, at arbejdet sker systematisk. Der føres desuden statistik over samtlige utilsigtede hændelser.

Central kvalitetsorganisation

Vores centrale kvalitetsafdeling har ansvar for, at vi hele tiden arbejder i overensstemmelse med love, krav og retningslinjer. De opdaterer håndbøger samt uddanner og støtter virksomhederne løbende. De måler årligt den tekniske kvalitet i den enkelte enhed ved hjælp af vores interne egenkontrol.

Kvalitetsafdelingen har ansvar for at følge med i udviklingen i den omgivende verden og udbrede informationer om ny udvikling, forskning og innovation i virksomheden.

Omsorg er afgørende - læs mere

Styrelsen for Patientsikkerhed

Styrelsen for Patientsikkerhed har ifølge Sundhedsloven det overordnede ansvar for at føre tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed, der udføres på sundhedsområdet, herunder på plejecentre og i hjemmeplejen. Det er samme tilsyn, der føres, uanset om der er tale om en offentlig eller en privat leverandør.

Tilsynene udføres efter fastsatte målepunkter og inden for temaer, der har vist sig at have stor betydning for patientsikkerheden. Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en rapport efter det enkelte tilsyn. I rapporten gives en vurdering af enheden, og det beskrives, om der er fundet fejl og mangler, der har betydning for patientsikkerheden. Derudover henstilles der til, at enheden arbejder med de målepunkter, der ikke er opfyldt.

Kommunale tilsyn

Enhver kommune har ifølge ’Lov om social service’ pligt til at føre tilsyn med, om de kommunale opgaver, herunder den pleje og omsorg, der udføres på plejecentre og i hjemmeplejen, lever op til de kvalitetsstandarder, som er vedtaget af kommunalbestyrelsen i den pågældende kommune.

Det er samme tilsyn, der udføres, uanset om der er tale om en offentlig eller en privat leverandør. Tilsynene udføres af en tilsynsførende ansat ved kommunen eller af et firma, som er ansat til at udføre tilsynet.

Det er kommunen selv, der udarbejder tilsynskonceptet, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Tilsynet udføres uanmeldt mindst en gang om året. Der udarbejdes en rapport til den enkelte enhed med beskrivelse de eventuelle fejl og mangler, som er fundet. Der henstilles i rapporten til, at enheden arbejder med de målepunkter, der ikke er opfyldt.

Hvorfor vælge Attendo?